Radon

Sanera radon – den dolda hälsofaran

Vi vet idag att den radioaktiva radongasen och dess sönderfallsprodukter är skadliga för människor.

Från epidemologiska studier hos gruvarbetare och 
boende i hus med hög radonhalt vet man att radon bidrar till lungcancer. I Sverige beräknas ca 400 dödsfall årligen inträffa p g a radon. Det finns alltså goda skäl att 
sanera radon i huset om man uppmätt för höga radonvärden, 200 Bq/m3  (Becquerel per kubikmeter inomhusluft). Sverige och Finland är på grund av sina rika uranfyndigheter extra utsatta för radon.

Vart kommer radon ifrån?

Innan man gör en radonsanering måste radonkällan fastställas. Det finns tre huvudsakliga källor till radon i hemmet: marken under huset, byggnadsmaterialet och hushållsvattnet. Radon från byggnadsmaterialet kommer främst från så kallad blåbetong, en betong som tillverkats på bas av alunskiffer,  men förekommer också i tegel och betongprodukter som framställts av slagg från bl a järnmalm. Radon förekommer alltid i viss mängd i hushållsvattnet och i bland i så hög halt att det både är en hälsofara och kan påverka mängden radon i luften. Radon i marken förekommer över hela Sverige och har som regel störst koncentrationer i på grusåsar och lägst på ler- eller siltmark. Problemen med radon är störst där det förekommer uranrika graniter eller alunskiffer, exempelvis stor-Stockholm, Närke och Västra Götaland. För att fastställa var radonet kommer ifrån utförs vanligen mätningar i jordluft och i vattnet, inomhus mäts gammastrålningen. Detta leder radonkonsulten till en slutsats om radonkällan.

Sanera radon från krypgrund

Oftast klarar sig hus med en uteluftsventilerad krypgrund bra mot radon men stängs den naturliga ventilationen av genom tätning av ventiler vid installation av kondens- eller krypgrundsavfuktare höjs radonhalten uppe i boytan. Hus med krypgrund eller torpargrund åtgärdas genom att ventilationen kontrolleras med en kraftfull fläkt.  I enklare fall tätas inte grunden utan mängden radon reduceras med en ökad luftomsättning. Fläkten bör fuktstyras så att större ventilation erhålls när det är torrare utomhus än i krypgrunden så att radonsaneringen inte leder till en fuktskada. Ett sådant system är TrygghetsVakten Pro-X. I svårare fall med högre värden av radon, som behöver saneras, tätas grunden och undertryckssätts med en fläkt. Även i detta fall fuktstyrs fläkten så att mer ventilation erhålls när det är torrare utomhus än i grunden men 
fläkten skall styras så att ett litet undertryck alltid uppstår i grunden i förhållande till boytan. Ett sådant system är TrygghetsVakten Pro-S. 
Energiförbrukningen på detta system är som regel 8 kwh / kvm och år.


Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss!

Ring oss på 0763 - 03 50 00 eller fyll i formuläret nedan.